highlight

ประกาศรายชื่อ 40 ทีม

ประกาศรายชื่ื่อ 40 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ การแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา

อ่านต่อ

highlight

ประกาศรายชื่อ 40 ทีม

ประกาศรายชื่อ 40 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ การแข่งขันจัดทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

highlight

โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 11...เปิดรับสมัครแล้ว

โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 11" รวมพลเด็กไทย ร่วมพลังสร้าง "ภูมิใจ ภูมิไทย" DOWNLOAD คู่มือและใบสมัคร

อ่านต่อ
Download หนังสือถอดบทเรียนการเรียนรู้ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 5-10

อ่านต่อ
interview